Forespørgelsesliste
0
produkt(er) på listen
Vis forespørgelsesliste
Oversigt
Søg efter produkter
Handels- og leveringsbetingelser
1. Leveringstid

1.1 Ved angivelse af leveringstid, er denne skønsmæssig og uforbindende for ATIMCO ApS. Forsinkelse af levering berettiger ikke kunden til at ophæve aftalen eller kræve erstatning.

2. Leveringsbetingelser


2.1 ATIMCO ApS leverer med mindre andet er aftalt, det købte ab ATIMCO ApS lager i Odder.

2.2 ATIMCO ApS leverer med mindre andet er aftalt, Chroma produkter ab Chroma centrallager i Holland.

3. Priser


3.1 Alle priser er excl. moms og faktureres til gældende dagspris.

3.2 Ændring af priser kan foretages uden varsel.

3.3 ATIMCO ApS forbeholder sig ret til prisjustering ved kursændringer over 2%.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Alle beløb skal indbetales portofrit med specifikation til ATIMCO ApS, Lystgaardsparken 6, 8300 Odder, eller andet her i landet anvist betalingssted, for at få frigørende virkning.

4.2 Betalingsbetingelserne er, med mindre andet er aftalt, netto kontant inden 30 dage fra fakturadato. Ved betaling senere end 30 dage fra fakturadato er ATIMCO ApS berettiget til at kræve morarenter med 2,0% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag, indtil hele det forfaldne beløb er betalt.

4.3 Morarentesatsen kan ændres uden varsel.

4.4 ATIMCO ApS kan uden varsel ændre betalingsbetingelserne til netto kontant ved levering.

5. Ejendomsforbehold


5.1 ATIMCO ApS vedbliver at have ejendomsretten over de solgte genstande, indtil købesummen med eventuelle renter og andre omkostninger fuldt ud er betalt, og først da overgår ejendomsretten til køberen, der indtil da kun har brugsretten til genstandene.

5.2 ATIMCO ApS vedbliver at have ejendomsretten over prøveopstillet udstyr.

6. Reklamationer

6.1 ATIMCO ApS forpligter sig til i 12 måneder, regnet fra leveringsdato, at afhjælpe konstaterede mangler ved det leverede udstyr. Afhjælpningen omfatter alle dele, som måtte medgå til reparation eller udskiftning af udstyret i tilfælde, hvor der er tale om fabrikationsfejl eller materialefejl. Den til afhjælpningen anvendte tid til kørsel vil ikke være omfattet af ATIMCO ApS’s afhjælpning, men vil blive debiteret køber til gældende sats. Køber kan ikke, såfremt der påvises mangler, rejse krav om ophævelse eller afslag.

6.2 Eventuel reklamationsret bortfalder, såfremt der anvendes forbrugsmaterialer der ikke er godkendt af ATIMCO ApS, og/eller uoriginale reservedele eller tilbehør. Endvidere er reklamationsretten betinget af, at køber har behandlet varen korrekt, har fulgt brugsanvisning eller anden vejledning givet af ATIMCO ApS, samt at køber ikke har foretaget installation, ændring, justering eller reparation af udstyret uden ATIMCO ApS’s godkendelse.

6.3 Eventuelle justeringer og fejl, der skyldes normal slitage, fejl i installationer eller andre eksterne påvirkninger er ikke omfattet af 6.1.

6.4 ATIMCO ApS fraskriver sig ansvaret for eventuelle indirekte tab forvoldt af det solgte, som f.eks. driftsforstyrrelser, formindsket produktion eller lignende, der indtræffer som følge af defekte dele og komponenter. ATIMCO ApS hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

7. Produktansvar

7.1 ATIMCO ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis der bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af ATIMCO ApS eller andre, som ATIMCO ApS har ansvaret for.

7.2 ATIMCO ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse. ATIMCO ApS er heller ikke ansvarlig for skade på de produkter, der er fremstillet af køber, eller på de produkter, der er fremstillet af køber, eller på de produkter hvor disse indgår. I øvrigt er ATIMCO ApS ikke ansvarlig for skader på tredjemands faste ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

7.3 ATIMCO ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

7.4 I den udstrækning ATIMCO ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde ATIMCO ApS skadesløs i samme omfang, som ATIMCO ApS ansvar er begrænset efter de tre foregående §.

7.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovenstående, skal denne part straks underrette den anden herom.

7.6 ATIMCO ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

7.7 Disse begrænsninger i ATIMCO ApS’s ansvar gælder ikke, hvis ATIMCO ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

8. Service

8.1 Al reparation foretages på ATIMCO ApS’s værksteder eller på ATIMCO ApS godkendt værksted.

8.2 Køber kan selv rekvirere reservedele. Reservedele faktureres til gældende dagspris. Hvis andre end ATIMCO ApS udfører service, fraskriver ATIMCO ApS sig ethvert ansvar, ligesom eventuelle garantiforpligtelser og lignede bortfalder.

8.3 ATIMCO ApS forpligter sig ikke til at stille erstatningsudstyr til disposition.

9. Returnering

9.1 Varer som ikke lagerføres, men hjemtages på kundebestilling tages ikke retur.

9.2 Varer som lagerføres tages kun retur efter forudgående aftale.

9.3 Ved enhver returnering skal kopi af faktura vedlægges.

9.4 Varer modtages kun retur i fejlfri ubeskadiget stand i original emballage, og med alt tilbehør og dokumentation vedlagt.

9.5 Varen skal returneres i original ubeskadiget emballage.

9.6 Ved korrekt leverede varer fra vor side, fradrages 15% i krediteringsomkostninger.

9.7 Varer modtages ikke retur 8 dage efter fakturadato.
Atimco ApS Lystgaardsparken 6, Boulstrup 8300 Odder E-mail: salg@atimco.dk Tlf.: 86258899 CVR: 24170217